مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل آماری روند رشد و ...
عنوان تحلیل آماری روند رشد و مورفولوژی سطح یک لایه نازک
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها مدل های رشد، انباشت پرتابی، نمای رشد، نمای ناهمواری
چکیده چکیده: پدیده های زیادی در طبیعت، از جمله فرایند انباشت یک لایه، وجود دارند که توسط فرایندهای آماری قابل توصیف اند. یک ابزار سودمند در بررسی و توصیف این قبیل پدیده ها استفاده از دینامیک مقیاس بندی است. امروزه، فرآیند رشد سطح در فیزیک سامانه های پیچیده و فرآیند دور از تعادل آن کاربرد بسیاری دارد. اخیرا مطالعه روی فرآیند رشد و سطح ناهموار حاصل از فرآیند رشد از دیدگاه مختلفی توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. به همین جهت ما در این پژوهش رشد یک سطح و ناهمواری آن را مورد بررسی قرار دادیم. با استفاده از مفاهیم برخی از مدل های رشد (گسسته و پیوسته) که معرفی می شوند، با استفاده از آنالیز مقیاس بندی نماهای بحرانی رشد که بیان کننده نوع دینامیکی آن است، را برای مدل انباشت پرتابی با روش محاسبه عددی مورد بررسی قرار دادیم. ما با بررسی مدل گسسته انباشت پرتابی چگونگی تشکیل سطح در این مدل و ویژگی های سطح تشکیل شده در این روش را با پارامترهای متفاوت مورد بررسی قرار دادیم تا اینکه بدانیم در چه شرایطی می توانیم سطح هموارتری را دارا باشیم. نماهای بحرانی را در شرایط متفاوت در این مدل به روش شبیه سازی عددی به دست آوردیم که به طور میانگین در همه شرایطی که انباشت داشتیم β (نمای رشد) را برابر 3209/0 و برای α (نمای ناهمواری) به عدد 4910/0 دست یافتیم.
پژوهشگران