مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتعاش آزاد ورق ...
عنوان بررسی ارتعاش آزاد ورق کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی به همراه لایه مگنتوالکتروالاستیک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارتعاش آزاد ورق مستطیلی کامپوزیت تقویت شده با نانولول ه کربنی لایه مگنتوالکتروالاستیک
چکیده در این تحقیق، ارتعاش آزاد ورق مستطیلی هوشمند دولایه ای متشکل از یک لایه کامپوزیتی تقویت شده با نانولول ههای کربنی تک جداره و یک لایه هوشمند چندفازی مگنتوالکتروالاستیک بررسی شده است. نانولول ههای کربن به صورت یکنواخت در راستای ضخامت لایه کامپوزیتی توزیع شد هاند. دمای محیط به صورت یکنواخت تغییر می کند. ورق بر روی تکیه گاه ساده قرار گرفته شده و تحت بارگذار یهای الکتریکی و مغناطیسی م یباشد. از نظریۀ برشی مرتبه اول ور قها برای تعیین معادلات حرکت ورق استفاده شده و از قوانین گاوس برای حال تهای الکترواستاتیک و مگنتواستاتیک برای مدل سازی رفتار مگنتوالکتریک استفاده شده است. با بیان متغیرهای تعمیم یافته ورق به صورت سری فوریه دوگانه و استفاده از روابط تعامد توابع مثلثاتی، معادلات دیفرانسیل جزئی به دستگاه معادله جبری برحسب بسامد طبیعی ورق تبدیل گردیده اند و رابطه ای تحلیلی برای بسامد طبیعی اصلی ورق به دست آمده است. پس از صح هگذاری مدل پیشنهادی، مثال هایی برای بررسی اثرات پارامترهای مختلف بر روی پاسخ ارتعاش آزاد این ورق هوشمند ارائه شده اند.
پژوهشگران