مشخصات پژوهش

صفحه نخست /سنجش کارکرد یک سیستم کمک ...
عنوان سنجش کارکرد یک سیستم کمک آموزشی مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان رشته معماری
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها موزش معماری واقعیت افزوده تاسیسات مکانیکی بازدید میدانی یادگیری فعال
چکیده پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و تکنولوژیهای قابل حمل در این زمینه، شرایطی را برای تغییر رویکرد و ابزارهای آموزشی مهیا کرده است. در این میان ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، با ترکیب دنیای واقعی و دنیای مجازی، از ابزارهای مورد توجه محّققین تکنولوژی آموزشی است. این تحقیق، که از نوع کاربردی بوده و از روش تحقیق کمّی بهره گرفته است، با هدف افزایش کارائی بازدیدهای متداول در آموزش دروس فنی رشتهی معماری، ابزاری مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده به کار گرفته است. این ابزار اطلاعات تکمیلی یک بازدید میدانی در آموزش درس تاسیسات مکانیکی ساختمان را به صورت اجزای مجازی ترکیب شده با دنیای واقعی، در اختیار دانشجویان قرار داده است. نتایج حاصل از بهکارگیری این ابزار در یک گروه نفر)، از طریق پیش آزمون، آزمون پایانی و نظرسنجیها، نشان 35( نفر) و مقایسه با گروه کنترل 38(آزمایشی داده است که این ابزار کمک آموزشی مسبّب افزایش میزان یادگیری دانشجویان از بازدید میدانی بوده است و در زمینهی ایجاد رضایت از رویکرد یادگیری و کسب اعتبار دانشی بیشتر برای بازدیدهای میدانی، از دیدگاه دانشجویان، نیز موثر بوده است.
پژوهشگران