مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ بر ...
عنوان بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطۀ درآمد و انتشار دی اکسیدکربن در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها فرهنگ؛ درآمد؛ دی اکسیدکربن؛ منحنی زیست محیطی کوزنتس
چکیده مقالۀ حاضر تأثیر ابعاد فرهنگ بر رابطۀ درآمد و انتشار دی اکسیدکربن را در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) با استفاده از روش پانل پویا و برآوردگر GMM سیستمی طی دورۀ 1990ـ2014 برای 77 کشور توسعه یافته و درحال توسعه بررسی می کند. نتایج برآوردگر GMM سیستمی نشان می دهد که: 1ـ رابطۀ EKC برای کشورهای منتخب وجود دارد؛ و 2ـ فرهنگ تأثیر قابل توجهی بر رابطۀ درآمد و انتشار CO2 دارد. همچنین تأثیر شش بُعد فرهنگ بر EKC را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: (الف) سه بُعد فاصلۀ قدرت (PDI)، مردسالاری (MAS) و زیاده خواهی (IVR)، موجب انتقال EKC به سمت بالا و نقطۀ بازگشت درآمد به سمت چپ می شوند؛ و (ب) سه بُعد فردگرایی (IND)، جهت گیری بلندمدت (LTO) و اجتناب از عدم قطعیت (UAI)، موجب انتقال EKC به سمت پایین و نقطۀ بازگشت درآمد به سمت راست می شوند.
پژوهشگران