مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی رابطه بین مدیریت سود ...
عنوان بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مدیریت سود واقعی، مدیریت سود تعهدی، شفافیت اطلاعات حسابداری
چکیده شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی بوده و شفافیت گزارشگری مالی به معنای ارائه قابل درک واقعیت- های اقتصادی واحدهای تجاری از طریق گزارشهای مالی است. از طرف دیگر، مدیریت سود، گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است که به منظور گمراه نمودن برخی ذینفعان و یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی انجام میگرد. د لذا درپژوهش حاضر، رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری مورد مطالعه قرارگرفته است. نمونه آماری شامل 112 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1389 الی 1395 بررسی شده اند. برای سنجش مدیریت سود واقعی از مدل روچودری ) 2006 و برای اندازهگیری مدیریت سود تعهدی از مدل تعدیلشده جونز و شفافیت اطلاعات حسابداری نیز با استفاده از مد ل بار ت و همکارا ن ) 2009 ( اندازهگیری شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین مدیریت سود واقعی رابطه معناداری با شفافیت اطلاعات حسابداری وجود دارد. بدین معنی که استفاده از اختیار در مورد تصمیمات عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی که شاخصهای مهم مدیریت سود واقعی هستند میتوانند بر شفافیت اطلاعات مالی اثر گذار باشند. هچنین نتایج نشان دادکه بین مدیریت سود تعهدی و شفافیت اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد.
پژوهشگران