مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر مدت زمان تماس بر صفات ...
عنوان تأثیر مدت زمان تماس بر صفات رشد کرم خاکی گونه foetida Eisenia تغذیهشده با کود دامی در خاک آلوده
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی خاک، زنده مانی، کرم خاکی Eisenia foetida، کوکون، فلزات سرب و کادمیوم
چکیده سابقه و هدف: آلودگی خاک ها به فلزات سنگین در جهان، بخصوص در کشورهایی که نیاز به خاک برای تولید غذا دارند تبدیل به یک نگرانی جدی شده است. در زمینه ارزیابی خطرات زیست محیطی، کرم های خاکی جزء مهمی از خاک، و از نظر اکولوژیکی به عنوان یک شاخص زیستی مهم برای سلامت و کیفیت خاک در نظر گرفته می شوند. کرم های خاکی بخشی از زنجیره غذایی و چرخه تجزیه در خاک هستند که ویژگی های رشد آن ها به طور نامطلوبی تحت تأثیر آلودگی های خاک قرار می گیرد. با توجه به حساسیت کرم های خاکی به آلودگی، از آنها می توان به عنوان شاخص زیستی خاک های آلوده استفاده نمود. به منظور بررسی تأثیر مدت زمان تماس و محل نمونه برداری خاک بر صفات رشد کرم های خاکی در خاک های آلوده تحقیق حاضر اجرا گردید. مواد و روش ها: این تحقیق روی یک خاک آلوده که از معدن آهنگران در 26 کیلومتری شهرستان ملایر، به سمت شهرستان اراک در استان همدان، و زمین های اطراف آن نمونه برداری شده بود، انجام شد. یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد و از کود دامی به عنوان تغذیه برای کرم خاکی استفاده شد. در این آزمایش 12 عدد کرم خاکی با میانگین وزن 6/0-3/0 گرم برای هر نمونه خاک انتخاب شدند و در طول اجرای آزمایش هیچ نوع غذایی به ظرف ها اضافه نشد. سپس کرم ها در هفت بازه زمانی مختلف شامل 3، 7، 14، 21، 28، 32 و42 روز در معرض خاک آلوده به فلز سرب با غلظت 8193-400 میلی گرم بر کیلوگرم و کادمیوم با غلظت 6.658-1.159 میلی گرم بر کیلوگرم قرار گرفتند و زنده مانی، وزن، تولید کوکون و تولید مثل آن ها به روش شمارش با دست در واحد وزن بستر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که خاک های آلوده به سرب و کادمیوم به طور معنی داری می تواند پارامترهای رشد کرم های خاکی گونه Eisenia foetida را تحت تاثیر قرار دهد. تعداد کرم های خاکی با گذشت زمان کاهش یافت به طوری که در روزهای 3 و 7 بیشترین درصد کرم خاکی (052/94 درصد) و در روز 42 کمترین درصد (805/73 درصد) کرم های خاکی با تفاوت معنی داری دیده شد که می تواند به دلیل تمام شدن منبع غذا برای کرم های خاکی با گذر زمان باشد. بیشترین میزان کوکون تولید شده در روز 28 و 32 آزمایش با اختلاف معنی دار بین روزهای دیگر دیده شد. کمترین میزان کوکون تولید شده با اختلاف معنی دار در روز42 دید
پژوهشگران