مشخصات پژوهش

صفحه نخست /روابط بین الملل، تقابل دو ...
عنوان روابط بین الملل، تقابل دو فرانظریه جریان اصلی و اسلام (با مطالعه صورت بندی برنامه پژوهشی اسلام گرایانه بر شکل گیری هویت ایران در ساخت نظام بین الملل)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها روابط بین الملل نو واقع گرایی نولیبرالیسم معرفت شناسی اسلام گرایانه
چکیده مساله هژمونی در رشته روابط بین الملل به خصوص در جریان اصلی این رشته یعنی نو واقع گرایی و نولیبرالیسم و تاکید بر اصول معرفت شناختی و هستی شناختی خاص که بسترهای شکل گیری آن غرب سیاسی بوده است، در انقلاب و جمهوری اسلامی به عنوان الگوی ضد هژمون، جلوه های دیگری به خود گرفته و می گیرد. تلاش و تاکید بر ارائه الگو و دستگاه مستقل پژوهشی با استقلال کامل از مدل خردگرایانه آن در علوم اجتماعی و روابط بین الملل معرف عملکرد اسلام گرایانه این مدل است. سوال اصلی مقاله این است که اصول معرفت شناختی الگوی پژوهشی اسلام گرایانه و نقش انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در این برنامه پژوهشی چیست؟ طبق فرضیه مقاله، عقیده محوری، خداگرایی و انسان محوری اصول معرفت شناختی برنامه پژوهشی اسلام گرا هستند و هویت واحد سیاسی که بر مبنای این برنامه پژوهشی بنا شده باشد، هویتی تجدیدنظرطلب بوده و هست، و نگاه امنیتی این واحد سیاسی به ساخت نظام بین الملل نگاهی هویت محور است.
پژوهشگران