مشخصات پژوهش

صفحه نخست /امنیت بین الملل؛ در گذر از ...
عنوان امنیت بین الملل؛ در گذر از نظریه واقع گرایی به پسانوگرایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها روابط بین الملل، امنیت بین الملل، پوزیتویسم، پست مدرنیسم
چکیده فضای حاکم بر نظریات روابط بینالملل در مورد امنیت، بیشتر از هر چیز از نظریه علیّت-محور و پوزیتویستی واقعگرایانه در خصوص عوامل ناامن ساز، امنی ت ساز ، و راه حلهای ایجاد امنیت بهره برده بود؛ تا این که در اواسط دهۀ 1980 به سمت و سوی نظریه حاشیه محور در حوزة روابط بین الملل سوق داده شد. همچنین پارادایم امنیت بین الملل، به منزلۀ یک مفهوم واقعگرایانه، متاثر از مناظرة چهارم در روابط بین الملل و این ادعای پسانوگرایی که دیگر دولتها به منزلۀ بازیگران علّی حاکم بر روابط بین -الملل نیستند، مورد واکاوی قرار گرفت. در پژوهش حاضر بر آنیم تا ضمن توجه به مقولۀ امنیت بینالملل از منظر پوزیتویستی و واقعگرایانه، از زاویۀ پست پوزیتویستی و خاص هپسانوگرایی نیز به آن توجه کرده، علل گذر از رویکرد پوزیتویستی واقعگرایی به رویکرد پستپوزیتویستی پسانوگرایی را در زمینۀ امنیت بینالملل بیان کنیم.
پژوهشگران