مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر هگزانال، اسانس شمعدانی ...
عنوان اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری- روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه روی انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها انبار سرد، درصد پوسیدگی، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، کاهش وزن، محتوای فنل.
چکیده اثر هگزانال، اسانس شمعدانی عطری، روغن کدوی تخمه کاغذی و فرمولاسیون حفظ تازگی میوه بر کیفیت و انبارمانی میوه انگور رقم بیدانه سفید در سال 1396 و در دانشگاه بوعلی سینا بررسی شد. تیمارها شامل 1( شاهد خشک، 2( شاهد تر )حلال 0 درصد، 4( فرمولاسیون حفظ تازگی میوه و 5( ترکیب اسانس / 0 درصد مورد استفاده در تهیه تیمارها(، 3( هگزانال 02 / اتانول 2 0± 0 درصد( بودند. میوهها پس از تیمار به انباری با دمای 1 / 0 درصد( و روغن کدوی تخمه کاغذی ) 1 / شمعدانی عطری ) 01 85 درصد منتقل شدند. در شروع انبار و هر 15 روز، برخی پارامترهای میوه ارزیابی شدند. - درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90 25 درصد( در تیمار فرمولاسیون حفظ تازگی میوه مشاهده شد که اختلاف / نتایج نشان داد کمترین میزان مواد جامد محلول ) 59 معنیداری با تیمارهای شاهد داشت. هیچ یک از تیمارها بر اسیدیته قابل تیتراسیون، پی اچ، محتوای فنل کل و کیفیت خوراکی 9 درصد( و کمترین / میوه اثر معنیداری نداشتند. تیمارهای شاهد با داشتن بیشترین میزان پوسیدگی ) 70 درصد( و کاهش وزن ) 3 201 نیوتن بر میلی مترمربع( نسبت به سایر تیمارها از کیفیت کمتری برخوردار بودند. به طورکلی مؤثرترین تیمار / میزان سفتی ) 3 در حفظ خصوصیات پس از برداشت انگور، تیمار فرمولاسیون حفظ تازگی میوه با داشتن کمترین میزان کاهش وزن، پوسیدگی، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و تغییر رنگ چوب خوشه و نیز داشتن بیشترین میزان سفتی بود که به نظر میرسد اثر هم افزای هگزانال، اسانس شمعدانی عطری و روغن کدوی تخمه کاغذی توانسته کیفیت میوه انگور رقم بیدانه سفید را در طول دوره 2 ماهه انبار حفظ نماید.
پژوهشگران