مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تغییرات فشار در بستر ...
عنوان بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پرش هیدرولیکی حوضچۀ آرامش نوسانات فشار
چکیده حوضچۀ آرامش از جمله سازههای مستهلککننده انرژی است که در پاییندست سررریهها دریچرههرا و تنردا هرا کرارررد فراوانی دارد. استهلاک انرژی در پرش هیدرولیکی در نتیجه گردا های تلاطمی رهرگ مقیاس میراشد که را نوسانات شردید فشار همراه است و راید در طراحی حوضچه ره آن توجه کرد. در این مطالعه آزمایشها در یک فلوم را مقطر مسرتطیلی رره 0 متر و در محدودۀ اعداد فرود رین 3 تا 12 اجرا شده است. تغییرات فشار در رستر فلوم / 0 متر و ارتفاع دیوارهها 4 / عرض 3 را دستگاه ترانسدیوسر )مبدل( فشار و ارتفاع آ نیه را پیهومترهایی در کف فلوم ثبت شد. نتایج رررسیها نشان میدهد کره شدت نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی وارسته ره عدد فرود و موقعیت نسبی از پنجۀ پرش است. ماکهیمم ضرری شردت نوسانات فشار max pC 08 ولیکی از هیدر پرش زیر در / 28 تا 0 / درصد از طرول پررش 33 تا 17 ۀ که در فاصل است ر متغی 0 رخ داده است. حداکثر مقدار  p C و حرداکثر قردر مطلرر ضرری ) 2 ررارر ررا  p C ) 2 رراررر ررا / ۀ کره در محردود اسرت 1 / 0.4 j رخ داده است. علاوه رر ضرای ردون رعد نوسانات فشار توزی طولی فشار تعیین شده و مقرادیر رحرانری X L  در طول پرش رهدست آمده است.
پژوهشگران