مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل محتوای برنامه درسی ...
عنوان تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ممو حقوق، برنامهه درسهی، حقهوق کهودک، دورة ابتدایی، مطالعات اجتماعی
چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه بهه ممهو بهی رشهته ای حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتمهاعی دور ة ابتهدایی کشهور ایران انجام گرفته است. در ای پژوهش ا رو کیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه ها و ویژگی های ممو حقوق کهودک و ا رو تحلیه محتوا به منظور بررسی و تحلی برنامه درسی مطالعهات اجتمهاعی دور ة ابتدایی استفاده شده است. جامعة مماری من در بخهش تحلیه محتهوا، برنامه درسی مطالعات اجتمهاعی دوره ابتهدایی کشهور بهود کهه ا ایه جامعه، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های سوم، چههارم، پهنجم و ششم در سال 1331 1331 به رو هدفمند انتخاب شده است. ابهزار - جمع موری اطلاعات، سیاهه تحلیه اههداف، سهیاهه تحلیه محتهوای کتب درسی و سیاهه تحلی محتوای کتب راهنمای معلم بود که په ا مطالعة مبانی نظری و بسهترهای اهانونی، طهری پیشهنهادی تهیهه و تدوی شد و روایی من توسط تعهدادی ا متخصصهان علهوم تربیتهی و حقوق و کارشناسان مربوطه تعیهی گردیهد. در ایه پهژوهش ا رو منتروپی شانون برای تجزیه وتحلیه داده هها و مقایسهه ضهرایب من هها استفاده شد و واحد تحلی ، جملات مندرج در مت کتهب درسهی، مهت اهداف مصوب و مت راهنمای معلم بوده اسهت. یافتهه هها ی پهژوهش نشان داد که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی در بخهش اهداف بیشتری ضهریب اهمیهت مربهوه بهه مؤلفهه حقهوق ممو شهی 0/271 ( و کمتری ضریب اهمیت مربهوه بهه حقهوق بهداشهتی ) 0( و ( دادرسی ) 0(، در بخش کتهاب ههای درسهی بیشهتری ضهریب اهمیهت 0( و کمتهری ضهریب اهمیهت / مربوه به مؤلفه حقوق بهداشه تی ) 201 0( و در بخش راهنمهای معلهم بیشهتری / مربوه به حقوق دادرسی ) 11 0( و کمتهری / ضریب اهمیت مربوه به مؤلفه حمایت های خاص ) 213 ضریب اهمیت مربوه به حقوق دادرسی ) 0( است.
پژوهشگران