مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آموزه ها و دلالت های نهضت ...
عنوان آموزه ها و دلالت های نهضت عاشورا برای تربیت سیاسی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نهضت عاشورا، تربیت سیاسی، حمایت از حق، امر به معروف و نهی از منکر،
چکیده نهضت سترگ عاشورا آموزه ها و پیام های پیدا و پنهان فراوانی برای ابعاد مختلف زندگی انسان دارد. یکی از مهم ترین ابعاد این نهضت بزرگ، بعد سیاسی آن است که می تواند دلالت های فراوانی برای تربیت بعد سیاسی دانش آموزان و تدوین یک برنامه درسی سیاسی، که نقش مهمی در موفقیت و رشد بعد سیاسی و اجتماعی دانش آموزان دارد، داشته باشد. هدف این مقاله تعیین دلالت های نهضت عاشورا برای تربیت سیاسی است . روش پژوهش تحلیل و تفسیر مفهومی است. یافته ها نشان می دهد مؤلفه های مهم تربیت سیاسی براساس نهضت عاشورا شامل حمایت از حق و مقابله با باطل، امر به معروف و نهی از منکر، نپذیرفتن ذلت، عزتمندی و سربلندی، عدالت خواه ی، بص یرت و تد بیر، آزادی و آزادگ ی، مسئو لیت پذیری و نظارت همگانی مردم بر مسائل سیاسی، تأکید بر نقش نخبگان و دانشمندان در مسائل سیاسی و سرانجام ولایت مداری می باشد
پژوهشگران