مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی و رتبه بندی عوامل ...
عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در برقراری اصول عملیات ناب در خدمات شهری؛ مورد مطالعه شهرداری همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها عملیات ناب؛ خدمات شهری؛ عوامل استراتژیک؛ رتبه بندی؛ تاپسیس فازی
چکیده تردیدی نیست که مدیریت صحیح یک شهر بطور پیوسته نیازمند ردیابی و شناخت عوامل تنزل دهنده فعالیتها از مسیر اجرای بهینه آنها و کنترل و برطرف کردن تنگناها است. پژوهش حاضر با هدف شناساییِ و رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در پیاده سازی خدمات شهری ناب در شهرداری همدان انجام شده است. فرآیند صدور پروانه ساختمان در این سازمان مدنظر قرار گرفته و سوال اصلی این پژوهش باین صورت طرح شده است که "چه عواملی و با چه اولویتی سبب ناب شدن خدمات شهری و بطور خاص فرآیند صدور پروانه ساختمان در شهرداری همدان خواهد بود؟ " بنابراین تحقیق پیش رو به لحاظ ماهیت توصیفی_تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. در پژوهش حاضر به شناسایی و طبقه بندی 28 عامل استراتژیک موثر در پیاده-سازی اصول عملیات ناب پرداخته شد. بدین منظور با کمک گرفتن از 13 خبره شهرداری که دارای تجربه در خدمات شهری بوده اند از تکنیک دلفی استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس فازی به عنوان یکی از فنون پرکاربرد و توانمند و همفکری 16 خبره به رتبه بندی عوامل پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی عملکرد کارکنان از بین عوامل درون سازمانی و بی اعتمادی مردم نسبت به شهرداری در بین عوامل برون سازمان مهم ترین عوامل در برقراری اصول ناب در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری همدان هستند. بر اساس نتایج پیشنهاد شد که ارزیابی عملکرد صحیح کارکنان، اجرای دفاتر پیشخوان، توزیع بروشور هدایت ارباب رجوعان و ... بمنظور برقراری اصول عملیات ناب صورت گیرد.
پژوهشگران