مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربرد پوشش دهی با ژل آلوئه ...
عنوان کاربرد پوشش دهی با ژل آلوئه ورا غنی شده با اسانس گلپر در انبارداری میوه هلو زعفرانی (Prunus persica var, Zafarani)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ژل آلوئه ورا، اسانس گلپر، میوه هلو، خواص کیفی، عمر انباری
چکیده سابقه و هدف: استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با محیط زیست یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و اسانس گلپر بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. مواد و روش ها: تیمارهای مورد مطالعه شامل ژل آلوئه ورا در غلظت های صفر، 10 و 20 درصد و تیمار اسانس گلپر (Heracleum persicum) در سه سطح صفر و 1/0 و 2/0 درصد بر روی نمونه های هلو اعمال شدند. جهت بهینه سازی داده ها از روش سطح پاسخ استفاده شد. صفاتی مثل میزان مواد جامد محلول، pH آب میوه، اسیدهای قابل تیتراسیون، سفتی بافت میوه، فنل کل، خواص ارگانولپتیکی و ویژگی­های رنگی میوه بررسی شد. یافته ها : از پوشش آلوئه ورا غنی شده با اسانس گلپر موجب کاهش اتلاف وزن (24/1%) و نرم شدن نمونه ها طی دوران انبارداری و افزایش سفتی بافت (kg/cm2 35/7) و حفظ میزان ترکیبات فنولی کل میوه شد. افزایش زمان انبارداری و اسانس گلپر منجر به کاهش میزان اسیدهای آلی (68/0 درصد وزنی/ وزنی) و افزایش pH (63/3) نمونه ها شد اما افزایش غلظت پوشش آلوئه ورا باعث حفظ بیشتر اسیدهای آلی و کاهش pH نمونه های هلوی زعفرانی شد. میزان مواد جامد محلول کل نمونه های هلوی زعفرانی با افزایش زمان انبارداری و اسانس گلپر افزایش یافت اما با افزایش غلظت پوشش آلوئه ورا بریکس نمونه ها کاهش یافت. افزایش غلظت اسانس گلپر و زمان انبارداری باعث افزایش میزان شاخص رنگی L و b و کاهش شاخص رنگی a نمونه های هلوی زعفرانی شد اما با افزایش غلظت ژل آلوئه ورا میزان شاخص رنگی L و b کاهش و شاخص رنگی a (قرمزی) نمونه ها افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که استفاده از پوشش آلوئه ورا غنی شده با اسانس گلپر موجب حفظ خواص کیفی و کاهش تخریب خواص حسی میوه هلو طی انبارداری شد.
پژوهشگران