مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر نوع مکمل آهن بر عملکرد، ...
عنوان اثر نوع مکمل آهن بر عملکرد، ترکیب برخی از عناصر معدنی، هورمونهای تیروئیدی و فراسنجه های خون بره های نر مهربان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها افزایش وزن، سولفات آهن، گوسفند، نانو اکسید آهن
چکیده زمینه مطالعاتی: عنصر آهن در بدن نقشهایی دارد و ممکن است تأثیر انواع منابع آن در جیره غذایی دام متفاوت باشد. هدف: این آزمایش به منظور بررسی اثر دو نوع مکمل آهن (نانو اکسید آهن و سولفات آهن) بر عملکرد و غلظت برخی از عناصر معدنی، هورمونهای تیروئیدی و فراسنجه های هماتولوژی در خون برههای در حال رشد انجام شد. روش کار: تعداد 30 رأس بره نر مهربان (با میانگین وزن زنده 51 / 1 ± 10 / 27 کیلوگرم) در 5 تیمار آزمایشی به مدت 60 روز استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد(فاقد مکمل آهن) و چهار جیره دیگر که به ترتیب مقادیر 25 و 50 میلی- گرم در کیلوگرم نانو اکسید آهن یا سولفات آهن به جیره پایه افزوده شده بود. وزن کشی دامها هر 15 روز یکبار و خونگیری در روزهای 30 و 60 آزمایش انجام شد. نتایج: ماده خشک مصرفی و وزن نهایی در تیمارهای مکمل شده با آهن و میانگین افزایش وزن روزانه در تیمارهای مکمل شده با نانو اکسید آهن به طور معنیداری بیشتر از تیمار شاهد بود ( 05 / 0P< ). مکمل آهن سبب کاهش معنی دار غلظت مس در روز 60 نمونه گیری و افزایش غلظت آهن پلاسما در هر دو دوره نمونه گیری از خون شد ( 05 / 0P< ). اما غلظت عناصر روی، کلسیم و فسفر در پلاسما تحت تأثیر مکمل آهن قرار نگرفت. استفاده از مکمل آهن سبب افزایش معنی دار تعداد گلبول های قرمز خون و غلظت هموگلوبین شد ( 05 / 0

پژوهشگران