مشخصات پژوهش

صفحه نخست /دستیابی به آیندۀ حمل ونقل ...
عنوان دستیابی به آیندۀ حمل ونقل پایدار با استفاده از برنامه ریزی سناریو (مطالعه موردی: حمل و نقل درون شهری همدان)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آینده پژوهی،برنامه ریزی سناریو، حمل ونقل پایدار، راهبرد پابرجا، شهر همدان
چکیده فرایندبرنامه ریزی در بلندمدت،نیازمندبه کارگیری رویکردهای نوینی مانندآینده پژوهی است،ناتوانایی مقابله باعدم قطعیت های آینده راداشته باشد.شناسایی سیاست هایی که به یک سیستم حمل ونقل پایدار منجر شود یک چالش عمده برای سیاست گذاران است، چرا که این بخش،آکنده ازعدم قطعیت ها است.پژوهش حاضرباهدف" اولویت بندی راهبردهای حمل ونقل بر اساس معیار پابرجایی در افق 20 ساله" با استفاده از رویکرد سناریونگاری " شبکۀ جهانی کسب وکار " انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش را30 نفر از خبرگان حوزۀ امورشهری تشکیل داد ه اندکه با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از مطالعه مستندات، مرور ادبیات، پانل و پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب از قضاوت خبرگان وضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد.دونیروی پیشران"میزان حمایت دولت ازبخش خصوصی" و" ارزش های جامعه"،به عنوان مهمترین نیروهای پیشران شکل دهنده به آیندۀحمل ونقل همدان،شناسایی گردیدند وچهار سناریوی"حمل ونقل سبز"،"وابستگی به خودروی شخصی"،"هرج و مرج"و"کنترل های سخت گیرانه"براساس آن دو عامل، توسعه داده شد. برای شناسایی راهبردهای پابرجا نیز از رویکرد منطق فازی استفاده گردید و راهبردهای "ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی و همچنین افزایش جلب مشارکت شهروندان در حوزه حمل ونقل " و "مدیریت پارکینگ و ساماندهی فضای پارک خودروها" به عنوان راهبردهای پابرجا شناسایی شدند. در نهایت به منظور تحقق دو راهبرد پابرجای شناسایی شده، پیشنهادهایی ارایه گردیده است، چرا که سرمایه گذاری بر روی دو راهبرد مذکور، می تواند ما را، بدون توجه به این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، به اهداف حمل ونقل پایدار نزدیک تر سازند.
پژوهشگران