مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتباط های پویا بین قیمت نفت، ...
عنوان ارتباط های پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص سهام بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارتباط پویا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران، همبستگی شرطی، DCC-MGARCH
چکیده صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگ ترین عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب می­شود. یکی از بخش­های مهم اقتصاد که می­تواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه می­ باشد؛ بنابراین، این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه می­ کند. در این مطالعه برای محاسبه واریانس ­های شرطی از روش MGARCH و برای بررسی همبستگی شرطی پویا بین متغیرها از روش همبستگی شرطی پویا DCC-MGARCH استفاده شده ­است. نتایج بررسی‏ ها نشان داد که در طول زمان بین بازدهی قیمت نفت، بازدهی قیمت طلا و بازدهی نرخ ارز با بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران همبستگی شرطی وجود داشته ­است. همبستگی شرطی پویا بین بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی نرخ ارز تا اواسط سال 1382 بین صفر تا 0/001(بسیار کم) در حال نوسان بوده و بعد از آن با یک شوک، همبستگی آن ها بین صفر تا0/005 نوسان داشته است و مجدداً به روند قبلی خود بازگشته ­است. این همبستگی از اواسط سال 1387 شدیدتر شده و بین صفر تا 0/006در حال نوسان بوده است. همبستگی شرطی پویای بین بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی قیمت طلا نیز روندی شبیه به بازدهی نرخ ارز را طی کرده است که حاکی از وجود همبستگی بالای بین بازدهی نرخ ارز و بازدهی قیمت طلا بوده است. همبستگی بین بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی قیمت نفت دارای میانگین 0/5 بوده که البته این همبستگی شرطی پر نوسانی هست.
پژوهشگران