مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیش بینی شادمانی دانشجویان با ...
عنوان پیش بینی شادمانی دانشجویان با توجه به مولفه های برنامه درسی پنهان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها شادمانی، برنامۀ درسی پنهان، دانشجویان
چکیده پژوهش حاضر با هدف پیش بینی شادمانی دانشجویان بر اساس مؤلّفه های برنامه درسی پنهان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیۀ دانشجویان کارشناسی سال آخر دانشگاه بوعلی سینا همدان بود که تعداد آن ها 1363 نفر برآورد شد. در این پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی، 302 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامه شادمانی آکسفورد و پرسشنامۀ محقق ساختۀ برنامۀ درسی پنهان بود. اعتبار ابزار پژوهش را متخصصان 0 بود . / 0 و 79 / تأیید کردند و پایایی به وسیلۀ آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 94 به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که به جز مؤلّفۀ شیوة مدیریت کلاس درس، بین مؤلّفه های برنامۀ درسی پنهان و شادمانی دانشجویان رابطۀ معناداری وجود داشت. علاوه بر این ، نتایج نشان داد که مؤلّفه های برنامۀ درسی پنهان ،در مجموع 22/7 درصد شادمانی دانشجویان را به طور معنادار پیش بینی می کند.
پژوهشگران