مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مولفه های ارزشیابی کیفیت ...
عنوان مولفه های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ارزشیابی کیفیت، برنامه درسی، دوره کارشناسی پیوسته، دانشگاه فرهنگیان
چکیده هدف این پژوهش ارزشیابی کیفیت آموزش دانشگاه فرهنگیان بر اساس مولفه های ارزشیابی کیفیت ساد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان همدان (2182 دانشجو) در سال تحصیلی 93-94 است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 237 نفر تعیین شد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه ساد متشکل از 5 مؤلفه ی امکانات و تجهیزات فیزیکی، خدمات پشتیبانی، خدمات علمی، رشد شخصی و خدمات اداری است. داده های جمع-آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد از نظر دانشجویان به ترتیب مولفه های رشد شخصی، امکانات و تجهیزات فیزیکی، خدمات علمی، خدمات پشتیبانی و خدمات اداری و اجرایی در ارزشیابی کیفیت در دانشگاه دارای بیشترین اهمیت هستند و در وضعیت فعلی نیز کیفیت مولفه ها به ترتیب خدمات علمی، خدمات اداری و اجرایی، رشدشخصی، امکانات و تجهیزات فیزیکی و خدمات پشتیبانی کمتر از حد مورد انتظار است.
پژوهشگران