مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش سرمایه گذاریهای دولت بر ...
عنوان نقش سرمایه گذاریهای دولت بر کیفیت زندگی پایدار روستایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها سررمایه گذاری دولت، کیفیت زندگی، پایدار، ایران، ARDL .
چکیده تحقیق حاضر بر مبنای ماهیت و روش از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی می باشد. در این پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. به کمک مطالعات کتابخانه ای، ویژگی های کالبدی مداخله کننده بر احساس امنیت در مجموع در قالب 12 شاخص از 3 مولفه ریخت شناسی، وضعیت عملکردی و دسترسی تعریف شدند و از مطالعات و نقشه های طرح های هادی 13 روستا استخراج شدند. در مطالعات میدانی جهت بررسی میزان احساس امنیت، اقدام به تهیه و تکمیل پرسش نامه از ساکنین این روستاها گردید. بر مبنای فرمول کوکران با میزان خطای 05/0، از مجموع 6195 خانوار، تعداد 362 نمونه در سطح سرپرست خانوار به دست آمد. سپس با ارتقا نمونه های زیر10 خانوار در هر روستا، تعداد نهایی نمونه های اصلاح شده به رقم 386 رسید. روایی این پرسشنامه توسط پانل متخصصان دانشگاهی و پایایی آن با استفاده از فرمول کرونباخ با آلفا 8/0 مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و از آمار توصیفی شامل توزیع فراوانی و بررسی میانگین ها و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون(در صورت نرمال و نسبی بودن)، اسپیرمن(در صورت غیرنرمال یا ترتیبی بودن) و اتا ( در صورت اسمی و فاصله ای بودن) استفاده شد.
پژوهشگران