مشخصات پژوهش

صفحه نخست /آسیب شناسی الگوی کنونی تهیه ...
عنوان آسیب شناسی الگوی کنونی تهیه صورتهای مالی و ارائه مدل گزارشگری مالی بر مبنای فعالیت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها گزارشگری مالی، فعالیت، تئوری ارتباط شانن، تئوری زبان چامسکی، روش دلفی فازی.
چکیده هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای فرامرزی حسابداری نقدهایی را در ارتباط با الگوی کنونی تهیه صورتهای مالی سه گانه )ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد( مطرح نموده اند که از آن جمله میتوان به عدم به کارگیری روش یکسان در تهیه صورتهای مالی مختلف، استفاده از طبقه بندی های گوناگون، عدم ارائه اقلام با اهمیت در سطح یکسان در هریک از صورتهای مالی و درنتیجه دشواری درک ارتباط بین ارقام صورتهای مالی مختلف و کاهش شفافیت اشاره داشت. در این راستا دو هیئت در سال 4002 پروژه مشترکی را آغاز نمودند که منتج به انتشار یک الگوی پیشنهادی جدید برای ارائه صورتهای مالی در سال 4002 گردید؛ اما الگوی مذکور در جهت دستیابی به اهداف اولیه توفیق چندانی نداشت و به همین دلیل از زمان نظرخواهی عمومی )اکتبر 4002 ( تاکنون، پروژه مذکور مسکوت باقیمانده است. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد تحلیلی- انتقادی و با بهره گیری از تئوری زبانشناسی چامسکی و تئوری ارتباط شانن به آسیب شناسی نقدهای مطرح در خصوص الگوی کنونی تهیه صورتهای مالی پرداخته میشود. پس با استفاده از نظرسنجی خبرگان، مبتنی بر روش دلفی فازی و کسب نظر کارشناسی 22 نفر و با بهرهگیری از مدل اصلاح پارازیت شانن و تعیین فعالیتها به عنوان مبنای اصلی تهیه و ارائه صورتهای مالی، مدل جدیدی به نام گزارشگری مالی برمبنای فعالیت پیشنهاد شده است که تا حدود بسیاری توانایی رفع نقدهای الگوی کنونی تهیه صورتهای مالی و دستیابی به اهداف موردنظر الگوی پیشنهادی دو هیئت تدوین استانداردهای حسابداری را دارد.
پژوهشگران