مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تاثیر ارتباطات دولتی بر ...
عنوان بررسی تاثیر ارتباطات دولتی بر ارزش شرکت
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها وابستگی دولتی، ارزش شرکتها، مالکیت نهادی
چکیده پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش داده های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1384 تا 1392 جمع آوری و فرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم و معنادار بین وابستگی دولتی و ارزش شرکت می باشد. به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند این مالکیت دولتی بر عرضه و تقاضا شرکتها تاثیر گذار می باشد ، می توان گفت اثر نوسانات بازار برسهام شرکتها شرکتهای دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون(2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند و متعاقب آن ارزش شرکتها نیر تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ارزش مورد توجه قرار بگیرد.
پژوهشگران