مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رابطه محافظه کاری با استراتژی ...
عنوان رابطه محافظه کاری با استراتژی های حسابرسان به منظور مواجهه با ریسک صاحبکار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها اظهارنظر حسابرس، تغییر حسابرس، ریسک پروژه حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، محافظه کاری
چکیده محافظه کاری حسابداری صاحبکار یکی از عواملی است که بر ریسک پروژه حسابرسی تاثیرمیگذارد. حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، استراتژیهای گوناگونی را اتخاذ مینمایند . برای آزمون رابطه محافظه کاری حسابداری صاحبکار با بکارگیری استراتژیهای مختلف توسط حسابرسان به منظور مواجه با ریسک صاحبکار، داده های 136 شرکت ( 680 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389 تا 1393 جمعآوری شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و با بکارگیری داده های ترکیبی و رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که محافظه کاری صاحبکار، حق الزحمه حسابرسی را کاهش داده و بین محافظه کاری مشروط صاحبکار و صدور اظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت حسابرس رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین محافظه کاری مشروط صاحبکار و تناوب تغییر حسابرس رابطه معکوس و معنادار وجود دارد . بنابراین یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسان برای صاحبکاران دارای محافظه کاری حسابداری بالاتر، به صورت معناداری حق الزحمه حسابرسی کمتر، ارائه کمتراظهارنظر ابهام در تداوم فعالیت و همچنین دارای تناوب تغییر کمتری میباشند و این موضوع درراستای این دیدگاه میباشد که محافظه کاری حسابداری صاحبکار، ریسک پروژه حسابرسی را کاهش میدهد.
پژوهشگران