مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش عناصر کالبدی و اجتماعی بر ...
عنوان نقش عناصر کالبدی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی به روش PREQ، مورد مطالعاتی: محله جولان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دلبستگی مکانی؛ PREQ؛ ادراک کیفیت محیطی؛ کالبد محله؛ محله جولان
چکیده این مقاله برای سنجش عناصر کالبدی تأثیر گذار بر دلبستگی به محله در دو قسمت از بافت یک محله مسکونی (سنتی و نوساز) براساس شاخص های ادراک کیفیت محیط مسکونی (PREQ) ارائه شده است. در این تحقیق از تکنیک های گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و اسناد و مدارک استفاده شده است. در مجموع برای نه عامل اصلی تحقیق، تعداد 23 سؤال چند گزینه ای در قالب پرسش نامه تهیه و از 354 نفر از ساکنان محله که نیمی از آن ها در بافت (کالبد) سنتی و نیمی دیگر در بافت جدید (نوساز) محله سکونت داشتند خواسته شد تا به آن ها پاسخ دهند. در نهایت پرسش نامه ها براساس مقیاس 5 امتیازی لیکرت مورد سنجش قرار گرفتند و از نرم افزار SPSS جهت تحلیل داده ها و از روش های رگرسیون خطی چندگانه، آزمون T و تحلیل واریانس یک طرفه درون موردی به عنوان متدولوژی در تحلیل آماری استفاده شده است. با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیر به بررسی نحوه تأثیر متغیرهای کالبدی و اجتماعی بر دلبستگی بر مکان و از طریق تحلیل واریانس یک طرفه درون موردی، به مقایسه نه شاخص دلبستگی به مکان با یکدیگر، در دو بخش قدیم و نوساز محله پرداخته شد و اولویت بندی آن ها مشخص شده است تا از این ره میزان تأثیر هریک از شاخص ها بر دلبستگی به مکان در دو بخش قدیمی و نوساز محله سنجیده شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حجم ساختمانی در بخش قدیمی از نظر کالبدی بیشترین تأثیر را بر دلبستگی مکانی دارد و به ترتیب شاخص های دسترسی خارجی، زیبایی شناسی ساختمانی، تراکم ساختمانی و فضای سبز در اولویت های بعدی هستند. درحالی که در بخش جدید محله این اولویت ها به ترتیب: شاخص های دسترسی خارجی، تراکم ساختمانی، دسترسی داخلی، زیبایی شناسی ساختمانی، حجم ساختمانی و فضای سبز هستند.
پژوهشگران