مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثرات عصاره آبی سیر بر ...
عنوان بررسی اثرات عصاره آبی سیر بر میزان بیان ژن و پروتئین TGF-β2 در بافت شبکیه چشم رت های نر دیابتی نوع 1
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دیابت شیرین نوع1، سیر، شبکیه، رت
چکیده چ ،نــمزم یمــسیلگرپیه هــجیتن رد هــک دــشاب یم سوــتیلم تــباید ضراوــع نــیرت مهم زا یــکی یــتاپونیتر :هــمدقم مــهم یاــهروتکاف زا یــکی )TGF-β2( یروــموت دــشر روــتکاف .دوــش یم داــجیا باــهتلا و ویتادیــسکا سرتــسا یــهایگ بــیکرت کــی ناوــنع هــب ریــس یــفرط زا .دــشاب یم یمــسیلگرپیه زا یــشان باــهتلا ریــسم رد لــیخد اذــل ،دراد ینادیــسکا یــتنآ و کیمــسیلگوپیه تارــثا هــک دــیآ یم باــسح هــب ناــیناریا یــیاذغ مــیژر رد فرــصمرپ یــتباید یاــه تر رد TGF-β2 نــیئتورپ و نژ ناــیب نازــیم رد هاــیگ نــیا یــبآ هراــصع تارــثا هــعلاطم نــیا رد .تــسا هــتفرگ رارــق هــعلاطم دروــم 1 عوـ
پژوهشگران