مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اولویت بندی عوامل موثر در دست ...
عنوان اولویت بندی عوامل موثر در دست یابی به حمل ونقل پایدار
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ایمنی ، تحلیل سلسله مراتبی ، حجم ترافیک ، حمل ونقل پایدار ، سهم استفاده از حمل ونقل عمومی
چکیده رشد غیرمنتظره فعالیت های حمل ونقل، پیامدهایی چون نرخ فزاینده تصادفات رانندگی، مصرف بی رویه منابع طبیعی و انرژی، آلودگی هوا و صدا را با خود به همراه داشته است که لزوم دست یابی به حمل ونقل پایدار را بیش از پیش آشکار کرده است. پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر در دست یابی به حمل ونقل پایدار شهر همدان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را 15 نفر از خبرگان حوزۀ حمل ونقل که با روش نمونهگیری گلوله برفی انتخاب شدند، تشکیل دادند. نظرات آنها با استفاده از پرسش نامه مقایسات زوجی گردآوری شد و سپس در نرم افزار اکسپرت چویس تجزیه و تحلیل شد. نتایج اولویت بندی عوامل موثر در دست یابی به حمل ونقل پایدار شهر همدان عبارت انداز: افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، افزایش سهم استفاده از حمل ونقل عمومی، کاهش حجم ترافیک، بهبود دسترسی به مناطق اشتغال و مسکونی و دیگر مدل های حمل ونقل، صرفه جویی در زمان سفر، دسترسی به پارکینگ، قابلیت پرداخت هزینه های حمل ونقل برای کاربران، افزایش مصرف انرژی جایگزین سوخت فسیلی و تجدیدپذیر و میزان کاهش آلودگی هوا
پژوهشگران