مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی استلزامات کارکردی نظام ...
عنوان
بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
توسعه، نظام، فناوری، کشاورزی
چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران انجام گرفت. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی و رویکرد دوفازی اتصال دادههای کیفی به کمی صورت پذیرفت. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی بودند که بر اساس نمونهگیری هدفمند با 12 نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی، مشتمل بر محققان فعال در بخش فناوری نانو در شرکتهای دانشبنیان کشاورزی (85 نفر) و مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی (290 نفر) بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، در مجموع، 235 نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق از تکنیک سهبعدی نگری و در بخش کمی، از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شد. بر اساس نتایج بخش کمی و کیفی تحقیق با استفاده از نرمافزارهای 2.ti5.Atlas و SPSS ،کارکردهای نهادینه و قانونمندسازی، تأمین و تسهیل منابع انسانی و مالی، هدایت و جهتدهی تحقیقات و نوآوری در اولویتهای اول تا سوم استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی قرار گرفتند. بهمنظور برازش الگوی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.
پژوهشگران