مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ساختار عاملی مقیاس از ...
عنوان بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان(ASTI) در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها از خود فراروی بزرگسالان، روایی و پایایی، دانشجویان
چکیده هدف بررسی حاضر بررسی ساختار عاملی مقیاس از خود فراروی بزرگسالان در بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در سال 1393 بودند که 330 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ی پژوهش پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی 18 سوالی از خود فراروی بزرگسالان لوینسون بود که در سال 1392 توسط کردنوقابی ترجمه شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری، چرخش واریماکس، تحلیل عاملی اکتشافی و آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS ویراست 18 و تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه ی از خود فراروی بزرگسالان 3 عامل خود مستقل؛ کیهان نگری و از خود بیگانگی را می سنجد. ضریب پایایی درونی (آلفای کرونباخ) برای تمام مولفه ها 0/63 است که بر این اساس ابزار مناسبی است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان گفت که پرسشنامه ی از خود فراروی بزرگسالان ابزار مناسبی جهت سنجش خرد در جامعه ی ایرانی است.
پژوهشگران