مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی شیمی کانی، دمافشارسنجی ...
عنوان بررسی شیمی کانی، دمافشارسنجی و سنگ زایی سنگ های میگماتیتی منطقه همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دمافشارسنیی، شیمی نانی، ذوب بخشی، میگماتیت، همدان، سنندج سیرجان
چکیده در منطقه همدان، سنگ ها ی میگماتیتیی بنا ساختارهای گوناگون رخنمون دارند. در منطقنه سیمین (همدان)، ساخت استروماتیک و در منطقه دره عمر (تویسرکان)، ساخت افتالمیتیک فراوان تر هستند.
پژوهشگران