مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی عددی و آزمایشگاهی توزیع ...
عنوان بررسی عددی و آزمایشگاهی توزیع رسوبات غیر چسبنده در درون بدنه سدهای پاره سنگی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بدنه سد پاره سنگی، معادله سنت و نانت، معادله فورشهایمر، انتقال رسوب
چکیده چکیده- یکی از روشهای سازهای ارزان قیمت کنترل سیلاب، استفاده از سدهای پارهسنگی فاقد هسته است. جریانهای سیلابی معمولاً بار رسوبی بالایی دارند و با توجه به بزرگ بودن خلل و فرج بدنه این سدها، همراه با آب مقدار زیادی رسوب به داخل بدنه سد نفوذ میکند. بنابراین تعیین غلظت رسوب در نقاط مختلف بدنه به منظور تعیین نقاط بحرانی از نظر رسوبگذاری، میزان تلهاندازی رسوب، میزان رسوب عبوری و ... از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا در این تحقیق، ابتدا بر مبنای معادلات سنت و نانت و دوجملهای فورشهایمر و با استفاده از روش عددی حجم محدود، مدل ریاضی شبیهساز جریان در محیط متلب تهیه و اجرا شد. سپس با استفاده از نتایج خروجی مدل و بر مبنای معادله انتقال رسوب و با استفاده از روش عددی حجم محدود، مدل ریاضی شبیهساز توزیع غلظت رسوبات غیر چسبنده در بدنه سد پارهسنگی توسعه داده شد. مدل ارائه شده مقادیر غلظت رسوبات را در نقاط مختلف بدنه بر مبنای شبکهبندی در نظر گرفته شده از مرحله قبل تعیین میکند. برای ارزیابی نتایج خروجی این مدلها از نتایج آزمایشگاهی استفاده شد. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی حاکی از صحت مدل عددی تهیه شده در شبیهسازی توزیع غلظت رسوبات بود. بطوریکه بر مبنای مقایسه انجام شده بین دادههای اندازهگیری شده توزیع رسوبات با مقادیر محاسباتی در سه مقطع از بدنه سد پارهسنگی، میانگین خطای نسبی 14/8 درصد بدست آمد.
پژوهشگران