مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی ...
عنوان تاثیر سولفات و سلنیوم بر برخی شاخص های ریخت شناختی و ویژگی های پاداکسندگی پیاز قرمز آذرشهر
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آبکشت، سلنلت، سولفات، فلاونوئید، فنول، ویژگی پاد اکسندگی
چکیده پیاز خوراکی از جمله سبزی های پر مصرف در زنجیره غذایی مردم جامعه بوده و محققان همواره در تلاش هستند تا کیفیت غذایی آن را بهبود بخشند. این پژوهش برای بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد (32، 64 و 128 میلی گرم در لیتر سولفات و سلنیوم (0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر سلنات) بر صفات رشدی و ویژگی های آنتی اکسیدانی پیاز (Allium cepa L.) رقم قرمز آذرشهر در شرایط هیدروپونیک انجام گردید. نتایج نشان داد که غلظت های سولفات و سلنات و همچنین اثر متقابل این دو بر اکثر صفات رویشی در سوخ معنا دار بود؛ به طوری که بالاترین وزن تر و قطر سوخ (70/35 گرم و 24/38 میلی-متر) در تیمار 128 میلی گرم در لیتر سولفات در ترکیب با غلظت 2 میلی گرم در لیتر سلنات مشاهده شد. بین افزایش سلنات و سولفات رابطه مستقیم و مثبت با وزن تر و قطر سوخ به دست آمد. بیشترین درصد ماده خشک سوخ (16 درصد) در تیمار 64 میلی گرم در لیتر سولفات در ترکیب با تیمار 1 میلی گرم در لیتر سلنات به دست آمد. در کلیه غلظت های سولفات همزمان با افزایش سطح سلنات ارتفاع بلندترین برگ کاهش یافت. همچنین با افزایش غلظت سلنات در تمامی سطوح سولفات، تجمع سلنیوم در سوخ بیشتر شد. افزایش سلنیوم سبب افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی، فنول و فلاونوئید بافت سوخ، در تعدادی ازتیمار های مورد آزمایش گردید.
پژوهشگران