مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی مهارتها و ویژگیهای ...
عنوان ارزیابی مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان و تاثیر آن بر قصد کارآفرینی (مورد مطالعه: مراکز آموزش علمی کاربردی مهارت)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مهارت کارآفرینی، ویژگیهای کارآفرینانه، قصد کارآفرینی، آموزش علمی ، کاربردی، موسسه آموزش عالی مهارت
چکیده هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی مهارتها و ویژگیهای کارآفرینانه دانشجویان مراکز آموزش علمی ـ کاربردی مهارت و تاثیر آن بر قصد کارآفرینی آنها بود. جامعه آماری این پژوهش، تمام دانشجویان مراکز علمی ـ کاربردی مهارت بود (حدود 21 هزار دانشجو در رشته های فنی- مهندسی). با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 377 دانشجو به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود. متغیرهای موردبررسی شامل مهارتهای کارآفرینی (دانش طرح کسب وکار، ارتباطات، آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری، برنامه ریزی، تیم سازی و بازاریابی)، قصد و ویژگیهای کارآفرینانه است. روایی صوری ابزار تحقیق توسط جمعی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسش نامه، از ضریب آلفای کرونباخ (مقدار متوسط 96/0) استفاده شد. روشهای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق شامل ضریب تغییرات، T تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه بودند. یافته ها نشان داد که از بین مهارتهای شش گانه کارآفرینی سه مهارت برنامه ریزی، تیم سازی و آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تجاری تفاوت معنا داری با میانگین مقیاس (به ترتیب 12، 15، 9) داشتند. همچنین، چهار متغیر انگیزه پیشرفت، چالش طلبی، مهارت بازاریابی و عمل گرایی در مجموع قادرند 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته (قصد کارآفرینانه دانشجویان) را پیش بینی کنند. به بیان دیگر، این چهار متغیر 56 درصد از قصد کارآفرینانه دانشجویان را پیش بینی می کنند و 44 درصد دیگر توسط سایر متغیرهاپیش بینی می شود. در پایان باتوجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.
پژوهشگران