مشخصات پژوهش

صفحه نخست /واکاوی عملکرد تعاونی های ...
عنوان واکاوی عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان براساس مدل ارزیابی تلفیقی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تعاونی کشاورزی، روش دلفی، ارزیابی عملکرد، شاخص های موفقیت تعاونی ها
چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل عملکرد تعاونی های کشاورزی استان همدان بر مبنای مدل ارزیابی تلفیقی و رویکرد مورد استفاده در آن کمی - کیفی در چند مرحله بود. هدف فاز کیفی، که به روش دلفای انجام شد، تدوین شاخص های موفقیت برای ارزیابی تعاونی های کشاورزی بود که در سه مرحله انجام گرفت. یه طوری که در این روش به صورت غیر تصادفی و کاملاً هدف مند، از نظر 26 کارشناس استفاده شد. در فاز کمی پژوهش، با استفاده از داده های میدانی با ماهیت کمی، به ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی فعال استان همدان براساس شاخص های توافق شده در مرحله قبلی پرداخته شد. جامعه آماری در بخش کمی، 110 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی فعال در استان همدان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، 86 تعاونی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. عملکرد تعاونی ها با استفاده از تکنیک تاپسیس ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص ها برای شناسایی موفقیت تعاونی ها را می توان در شش بعد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مدیریتی، فردی و آموزشی تقسیم بندی کرد. بر اساس نتایج تاپسیس در شاخص های ترکیبی، تعاونی های شهرستان همدان رتبة اول، تعاونی های شهرستان بهار رتبة دوم، تعاونی های شهرستان تویسرکان رتبة سوم و تعاونی های شهرستان های فامنین و ملایر هم رتبه های انتهای طیف را به خود اختصاص دادند. از نظر شاخص اقتصادی ، شهرستان بهار، رتبه دوم ، شهرستان کبودرآهنگ رتبه سوم و شهرستان تویسرکان رتبة چهارم را کسب کردند.
پژوهشگران