مشخصات پژوهش

صفحه نخست /شناسایی و تبیین استلزامات ...
عنوان شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها توسعه، سیاست، کشاورزی، نهاد
چکیده هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. این تحقیق از نظر دیدمان، در قالب روش آمیخته اکتشافی با رویکرد دوفازی اتصال دادههای کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیتههای فناوریهای نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی ( 35 نفر) میباشد که با استفاده از تکنیک نمونهگیری هدفمند، از 12 نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر اعضای کمیتههای تحقیقاتی فناوریهای نانو و بیو بخش کشاورزی ( 117 نفر) میباشد که تماما مورد سرشماری قرار گرفتند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق از تکنیک سهبعدی نگری و در بخش کمی، از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شد. استلزامات تحقیقاتی - ) Atlas.ti پس از اکتشاف 30 عامل فرعی در قالب 7 عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق با استفاده از نرم افزار 5.2 توسعهای، استلزامات نهادی- ساختاری، استلزامات قانونی و سیاستگذاری، استلزامات مربوط به کسب و کار و بازار، استلزامات نوآورانه - فناورانه، نسبت به ،LISREL و SPSS استلزامات مالی- اعتباری و استلزامات ترویجی- آموزشی) درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای 78 درصد از / اندازه گیری و تأیید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناساییشده اقدام گردید. نتایج نشان داد که 7 عامل ذکرشده در حدود 35 واریانس کل استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی را تبیین مینمایند.
پژوهشگران