مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی وضعیت آلودگی سرب ...
عنوان بررسی وضعیت آلودگی سرب وکادمیوم درنمونه شیرهای خام و برخی فرآوردههای لبنی استان همدان طی سالهای 1393-1392
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی، فلزات سنگین، سرب، کادمیوم، شیر، فراورده های لبنی، همدان
چکیده زمینه و هدف: با توجه به آنکه شیر و فرآوردههای آن در بسیاری از نقاط جهان بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهند، بنابراین باید اقدامات موثری در راستای بهبود و افزایشتولید شیر، کیفیت ترکیبات و کیفیت بهداشت شیر و به حداقل رساندن مقدار آلاینده ها در آن صورت گیرد. این مطالعه با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در شیر و برخی فراروده های لبنی عرضه شده در شهر همدان و مقایسه آن ها با مقادیر استانداردهای جهانی انجام شد. 1392 ، تعداد 190 نمونه شامل شیر خام گاو، گوسفند و بز و - روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، طی سالهای 93 محصولات ماست و پنیر سفید حاصل از شیر گاو تولید شده بوسیله مراکز تولید محصولات لبنی از شهرستانهای استان همدان جمعآوری و از نظر باقیمانده فلزات سرب و کادمیوم با استفاده روش طیف نگار جذب اتمی شعله مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته ها: در این بررسی، میانگین باقیمانده سرب در هیچ یک از نمونه ها بالاتر از حد مجاز نبوده و تمامی نمونه ها از نظر 0/325 ) و ppm ) باقیمانده کادمیوم نیز در محدوده مجاز قرار داشتند. در بین فراورده های لبنی مورد مطالعه، پنیر سفید 0/136 ) به ترتیب حداکثر و حداقل میانگین سرب را دارا بودند. همچنین بالاترین میانگین سرب و کادمیوم ppm) ماست 0/006 ) بود. ppm 0/223 و ppm اندازه گیری شده در نمونه های شیر خام مربوط به شیر بز (به ترتیب نتیجه گیری: با مقایسه مقدار باقیمانده سرب و کادمیوم در نمونه های مورد مطالعه با استاندارد کدکس 2000 ، میانگین عناصر مورد مطالعه در
پژوهشگران