مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی شیوه های محدبی و ...
عنوان ارزیابی شیوه های محدبی و متقاطع تئوری گراف در تحلیل فضای معماری نمونه موردی: خان ههای جهانبانی، نشاسته پور، و آزادمنش کاشان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تئوری گراف، تحلیل نقطه تقاطع، تحلیل فضای محدب، نحو فضا، درجه همپیوندی
چکیده یکی زا روشه وا یالیهم طرح در ئت ور گ ی فارکهب یش زا سه دهها ست که در یلحت لر اوبط اضف ی یدر معم ار رب و ین ماه ریز ش یه یربهط ور گ س رتد م هوردا ستفاد هق ارر م ی یگ ردش یلحت هوی ضف ل حم یادبا ست. در لباقم ،ی کی زا روش ا یاه ین ئتور یکه در ه لیلحت امعم یارانه ک تم م روردا ستفاد هق ارر تفرگ ه یلحت لنقطه طاقت ا عست. ب ا اینو جود که روش نقطه طاقت عچندینم زیت بالق ب هو رروشه یاقد می یدر ئت ور گ ی فاردارد ما ت ا اکنون یاقم سه اقتم عد کنند ب یا هینا ینش و هوی سای رروشه اصورت نگ تفرها ست. درا ین اقم له 3 ن ومنه زا خانه ه یاسنتیه م دور هدرش ه رک شاان، کهوِ یژگیم ش رتک ره سهب ه یگ هر ی زا یرک قف و طی ک حیاط رم کز م یی ب شاد،م ورد رب رسی ق ارر م ی ریگ ند و ن اتیج حاص یلحت زا ل لبهش ضف هوی حم یادب و نقطه طاقت عدر آنه ا ب ی اکدیگ یاقم رسهم ی ش وند.ش هوینقطه طاقت عخود به د وروش قت سیمم ی ش ود: نقطه پ ایانی و نقطه عطاقت .ا ین د وروش به یترت ب ب ش ا ومل ای عدمش ومل ریشه دری کگ فاردر ا رتباطا ست. ریشه، بخشی زا نقشه حم یاه ور ا یست کهب یار وتلید گ فارنقطه طاقت م عوردا ستفاد هق ارر م ی یگ رد. ن یتجه نشانم ی دهد که روش نقطه طاقت عدرش ناسای م یفهوم ضف زا ا منظ رحرکت م و س یبایرینسبت به روش ضف حم یادب اوت ن تا ا رست و نیزش ومل ای عدمش ومل ریشه ب اه ردرجه مه پیوند ی اتثی حم رسوسم یگ ذارد. در نه یاتم یت اون گ فت پژ هوش پیش ر ودر عینیا نکه بهط ور عمد هبه کاربرد ا و ر بایز ید وروش یلحت ئت لور گ ی م فاری پرد زاد، ن ومنه اه ی معم زا یار یسنتیا ر شزمندش ه رک شاان را،م ختص فرعم اریم ی ن یامد.
پژوهشگران