مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر آنی تمرینات تعادلی بر ...
عنوان تاثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان فوتبال
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها حس عمقی، مفصل مچ پا، تمرینات تعادلی، بازیکنان فوتبال
چکیده هدف: اطلاعات حاصل از گیرنده های حس عمقی نقش مهمی در ثبات مفاصل و کنترل عصبی-عضلانی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان فوتبال لیگ دسته دوم کشور بود. روش بررسی: به منظور انجام این مطالعه نیمه تجربی، 28 بازیکن لیگ دسته دوم کشور به دو گروه 14 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند (هرگروه متشکل از 14 نفر بود). پس از 5 دقیقه گرم کردن، برنامه تمرینی با تخته تعادل و تخته لرزان به مدت 10 دقیقه توسط گروه تمرینی انجام شد. در پیش آزمون و پس آزمون از گونیامتر حس عمقی مفصل مچ پا برای اندازه گیری خطای حس عمقی در زوایای 10 و 15 درجه Inversion و Eversion استفاده شد. از آزمون تی زوجی و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید و نتایج در سطح معنی داری 0/05 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، اختلاف معنی داری بین دو گروه در کاهش خطای حس عمقی مفصل مچ پا در زوایای 10 و 15 درجه Eversion و 10 درجه Inversion وجود داشت. نتیجه گیری: مرینات تعادلی موجب بهبود حس عمقی مفصل مچ پا می گردد. لذا به بازیکنان و مربیان فوتبال توصیه می شود از این تمرینات در برنامه گرم کردن قبل از مسابقه و تمرین به منظور کاهش خطر بروز آسیب استفاده کنند.
پژوهشگران