مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان اهتمام دو مؤلفۀ ...
عنوان بررسی میزان اهتمام دو مؤلفۀ تفکر انتقادی و میل درونی در کتاب  درسی علوم تجربی پایۀ پنجم ابتدایی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها تفکر انتقادی، میل درونی، کتاب علوم تجربی.
چکیده هدف: هدف این پژوهش، بررسی دو مؤلفۀ تفکر انتقادی و میل درونی بر اساس میزان اهتمام به مهارتهای فلسفی در کتاب درسی علوم تجربی پایۀ پنجم ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر همدان بود. روش: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعۀ آماری، کلیۀ معلمان پایۀ پنجم شهر همدان به تعداد 1105 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق ساختۀ سنجش مؤلفه های مهارت فلسفی بود که روایی آن با نظر متخصصان، تأیید و برای محاسبۀ ضریب پایایی از آلفای کرونباخ( 82 درصد) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده شده است. یافت هها: کتاب علوم تجربی پایۀ پنجم ابتدایی در حد زیاد بر دو مؤلفۀ مهارت انتقادی(ارزیابی، استنباط و استدلال) و م یل درونی(ارتباط، کاوشگری و کنجکاوی) تأکید دارد. نتیج هگیری: اجرای برنامۀ فلسفه برای کودکان می تواند بر مهارتهای استدلالی، فکری و عملکرد رفتاری کودکان مؤثر واقع شده و در ایجاد صفاتی چون: انگیزة قوی، کنجکاوی هوشمندانه، استقلال فکری و عملی، تمایل به خودشکوفایی و انجام کار، خود اطمینانی و ایجاد حساسیت در فرد نسبت به مسائل تأثیر مثبت داشته باشد. آموزگاران با اتخاذ رویکرد آموزش تفکر می توانند بر کیفیت تفکر انتقادی و میل درونی کودکان اثر بگذارند.
پژوهشگران