مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر بلوک اوره - ملاس غنی شده ...
عنوان اثر بلوک اوره - ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و شکمبه بره های نر مهربان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ابقاء نیتروژن، بره مهربان، بلوک اوره - ملاس، قابلیت هضم، موننسین
چکیده جهت بررسی اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خون و شکمبه در بره های نر، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. بلوک اوره- ملاس، از کنجاله پنبه دانه (21%)، سبوس گندم (7/19%)، اوره (5/2%)، ملاس (3/43%)، کلسیت (4/3%)، مکمل معدنی (2/4%) و نمک (9/5%) ساخته شد. در آزمایش اول، 24 رأس بره 8-7 ماهه به صورت تصادفی در 4 تیمار آزمایشی شامل 1) جیره مخلوط علوفه و کنسانتره (جیره پایه)، 2) جیره پایه به علاوه 30 قسمت در میلیون موننسین، 3) جیره پایه (85% جیره) و بلوک بدون موننسین (15% جیره) و 4) جیره پایه (85%) و بلوک غنی شده با موننسین (15% جیره) تقسیم شدند. در طول دوره آزمایش، ماده خشک مصرفی و تغییرات وزن زنده اندازه گیری شدند. نمونه های خون و مایع شکمبه به ترتیب در روزهای 68 و 69 آزمایش، 3 ساعت پس از خوراک دهی صبح تهیه شدند. سپس، قابلیت هضم و ابقاء نیتروژن بر روی دام ها بررسی شد. نتایج نشان داد اثرات اصلی موننسین و بلوک سبب افزایش ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، قابلیت هضم پروتئین خام جیره، غلظت کل اسیدهای چرب فرار شکمبه و گلوکز خون شد (05/0p<). اثر نوع خوراک بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار و pH شکمبه معنی دار گردید (05/0p<). همچنین اثر بلوک و موننسین سبب افزایش معنی دار نیتروژن ابقاء شده در بدن شد (05/0p<). به طورکلی استفاده از بلوک اوره- ملاس، از طریق بهبود مصرف خوراک و پارامترهای خون و شکمبه و نیز افزایش ابقای نیتروژن در بدن سبب عملکرد بهتر دام ها شد.
پژوهشگران