مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر منابع مختلف الیاف نامحلول ...
عنوان اثر منابع مختلف الیاف نامحلول بر عملکرد و جمعیت میکروبی رودة کور جوجه های گوشتی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها پوستة آفتابگردان، پوستة سویا، جوجة گوشتی، اوصیا دستگاه گوار ، کاه گند
چکیده اثر منابع مختلف الیا نامحلول بر عملکرد، اوصیا دستگاه گوار و جمعیت میکروبی رودة کور با استفاده از 320 قععه جوجة گوشتی یکروزه سویة راس 308 از سن 1 تا 24 روزگی در قال طرح کاملاً تاادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 20 قععه جوجه در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد )ذر ، کنجالة سویا( و فرآوری شده با استفاده از کاه گند فرآوری شده، پوستتة آفتابگردان و پوستة سویا هر یک به مقدار 3 درصد رقیق شد. وراک مارفی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی از سن 1 تتا 24 روزگتی قرارنگرفت. تیمار کاه گند فرآوری شده، میانگین افزایش وزن بدن را نسبت به پوستة سویا به طور غیرمعناداری افزایش داد. بته عتلاوه، ضری تبدیل در تیمار کاه گند فرآوری شده نسبت بته تیمارهتای پوستتة آفتتابگردان و ستویا بهبتود یافتت ) 05 / 0 > p( ولتی تفتاو معناداری نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد. اثر تیمارها بر وزن اندا های گوارشی و اوصیا سنگدان در سن 24 روزگتی معنتادار نبود. منابع مختلف الیا نامحلول، تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس رودة کور را افزایش ) 05 / 0 > p ( و تعداد باکتری هتای اشریشتیاکلی رودة کور را نسبت به تیمار شاهد به طور غیرمعناداری کاهش داد. بر اساس نتاین حاصل، رقیق کردن جیره با استفاده از 3 درصد الیتا نامحلول تأثیر منفی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی نداشت، ولی جمعیت میکروبی مفید رودة کور را بهبود بخشید.
پژوهشگران