مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارتعاشات آزاد خطی و غیرخطی ...
عنوان ارتعاشات آزاد خطی و غیرخطی صفحه مدرج تابعی مگنتو-الکترو-االستیک مستطیلی شکل براساس نظریۀ تغییر شکل برشی مرتبه سوم
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ورق هوشمند مدرج تابعی نظریۀ تغییر شکل برشی مرتبه سوم قوانین گاوس روش لیندشتات پوانکاره ارتعاشات آزاد
چکیده در این مقاله ارتعاشات آزاد خطی و غیرخطی یک ورق مستطیل شکل مدرج تابعی مگنتو-الکترو-االستیک مورد بررسی قرار گرفته است. با شرایط مرزی مساله به صورت تکیه گاه ساده در نظر گرفته شده است. بر این اساس معادالت حرکت ورق مستطیل شکل بر پایه تئوری برشی مرتبه سوم و با محهسبه مقادیر انرژی جنبشی و پتانسیل و بر اساس اصل هامیلتون به دست آمدهاند. سپس با توجه به خواص مدرج بودن صفحه، سطوح باال و پایین ورق تحت اختالف پتانسیلهای الکتریکی و مغناطیسی قرار داده شده و با استفاده از قوانین گاوس برای حالتهای الکترواستاتیک و مگنتواستاتیک، رفتار الکتریکی و مغناطیسی مدل شده است. پس از تبدیل معادالت دیفرانسیل جزئی غیرخطی به معادالت دیفرانسیل معمولی ، معادله حرکت و رابطهای تحلیلی برای تعیین فرکانس طبیعی خطی، نسبت فرکانس طبیعی غیرخطی به فرکانس طبیعی خطی با استفاده از تئوری اغتشاشات و به روش لیندشتات پوانکاره به دست آمدهاند. پس از صحهگذاری مدل پیشنهادی با استفاده از مقایسه فرکانسهای طبیعی خطی با نتایج موجود و منتشر شده، تعدادی مثال عددی برای بررسی اثر پتانسیلهای الکتریکی-مغناطیسی و تغییر پارامترهای هندسی و نوع پراکندگی ساختار در ورق مدرج تابعی مگنتو-الکترو-االستیک بر روی رفتار ارتعاشی خطی و غیرخطی ورقهای مدرج تابعی مگنتو-الکترو-االستیک ارائه شده است.
پژوهشگران