مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان اثرپذیری نوسانات ...
عنوان بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و دوبی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام (WTI)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها نوسانات قیمت جهانی نفت خام؛ نوسانات شاخص بورس تهران؛ شاخص سهام دبی؛ گارچ چند متغیره
چکیده یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام تحت قوانین خاص است. نوسان به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه­گذاری، می­تواند نقش مهمی در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از نوسانات قیمت سهام در یک دوره سرمایه­گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه­گذاری است. یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام قیمت نفت و نوسانات نفتی است. نفت و فرآورده­های آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار می­گیرد، از این رو نوسان­ها در قیمت نفت می­تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت­های تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده مهمترین منبع درآمدی است و قیمت نفت و نوسان­های آن می­تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوری که در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. بنابراین در اینمقاله، به بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت سهام تهران و شاخص سهام دوبی از قیمت جهانی نفت خام با استفاده از داده­های ماهانه طی دوره زمانی 2004-2016 و همچنین روش اقتصادسنجی گارچ چندمتغیره است. براسـاس نتایج پژوهش نوسانات قیمت جهـانی نفتخام اثر مثبت و معنی­داری بر نوسانات شاخص بورس دوبیدارد، همچنین نوسانات قیمتجهانی نفتخام اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد. از سویی نوسانات شاخص بورس دوبی اثر مثبت و معنی داری بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد.
پژوهشگران