مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بیش سرمایه گذاری، نوع مدیریت ...
عنوان بیش سرمایه گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بیش سرمایه گذاری، مدیریت سود واقعی، مدیریت اقلام تعهدی، دورۀ تصدی مدیرعامل
چکیده تحقیق حاضر به بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود و تأثیر تعدیلی دورۀ تصدی مدیرعامل بر این رابطه در 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1384 الی 1394 می پردازد. هدف اصلی پژوهش بررسی این موضوع است که مدیران پس از بیش سرمایه گذاری، آیا متعاقباً انگیزه هایی برای تحریف اطلاعات مالی از طریق مدیریت سود به نفع انتظارات سهامداران درباره بازدۀ سرمایه گذاری دارند؟ به منظور آزمون فرضیه ها و الگو ها از داده های ترکیبی با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش سرمایه گذاری فعلی شرکت ها با مدیریت سود متعاقب آن که به دو طریق استفاده فرصت طلبانه از اقلام تعهدی (مدیریت اقلام تعهدی) و دستکاری فروش (مدیریت سود واقعی) انجام شده است، ارتباط مستقیم و معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تأثیر بیش سرمایه گذاری بر مدیریت سود واقعی در مورد مدیران عامل با دورۀ تصدی بالا صادق است اما دورۀ تصدی مدیرعامل تأثیری بر ارتباط بین بیش سرمایه گذاری و مدیریت اقلام تعهدی ندارد. بنابراین، اعمال مدیریت سود واقعی در مقایسه با مدیریت اقلام تعهدی نیاز بیشتری به قدرت مدیرعامل دارد که این قدرت از طریق افزایش دورۀ تصدی به دست می آید.
پژوهشگران