مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش کیفیت افشا و کیفیت اقلام ...
عنوان نقش کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در کاهش انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کیفیت افشا، کیفیت اقلام تعهدی، ساختار سرمایه بهینه، بیش اهرمی، کم اهرمی
چکیده عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز پدیده گزینش نامناسب می شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه های نادرست سرمایه گذاری است و موجب تخصیص غیربهینه منابع موجود در بازار سرمایه می شود. در این شرایط شرکت ها نمی توانند پروژه های سرمایه گذاری خود را به سادگی تأمین مالی کنند. این موضوع ساختار سرمایه شرکت ها را به حالتی غیربهینه سوق می دهد. یکی از راه های پیشگیری از این مشکل، ارتقای کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا است، زیرا این امر موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در این پژوهش ، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر میزان انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا پایان 1393 آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با افزایش در کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا، میزان انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه کاهش می یابد. افزون بر این، یافته ها بیان می کنند که تأثیر کیفیت افشا بر انحراف از ساختار سرمایه بهینه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.
پژوهشگران