مشخصات پژوهش

صفحه نخست /فرایندهای نوین در مهندسی معکوس
عنوان فرایندهای نوین در مهندسی معکوس
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها مهندسی معکوس، روشهای طراحی مهندسی، جدول خانة کیفیت، پروتز، آداپتور چرخان، ماتریس تصمیمگیری، پریما
چکیده در مقالة حاضر راهبرد نوین در مهندسی معکوس بررسی شده است. برای این منظور، پس از بیان انواع فرایندهای مهندسی و معرفی اجمالی فرایند مهندسی معکوس، راهبرد جدید در طراحی مهندسی جهت انجام پروژههای مهندسی معکوس ارائه شده است. در این مقاله شش گام در طراحی نو و معکوس بهطور کامل معرفی شده و در بخش پایانی، جهت درک هرچه بهتر موضوع، فرایند مهندسی معکوس و روشهای توصیفشده در این مقاله بر روی یک نمونه از مجموعه پروتز آداپتور چرخان اعمال شده است. در مطالعة موردی صورتگرفته پس از انتخاب یک محصول مبتنی بر تحلیل نیازها، فرایند مهندسی معکوس با استفاده از راهبرد مثلث طراحی انجام شده است. در این مقاله تأکید شده است که بهرهگیری از روند مناسب طراحی مهندسی بهلحاظ کاهش هزینهها و زمان مؤثر خواهد بود. از طرف دیگر، توصیف ارائهشده در این مقاله، فرایند مهندسی معکوس را فراتر از فرایند کپیبرداری قطعات، تصویر کرده و گسترة وسیعی از عملیات فنی، اقتصادی، بازاریابی و جز اینها را در برگرفته و کاربردهای گستردهای را برای آن ذکر کرده است.
پژوهشگران