مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه 8 هفته تمرینات منتخب ...
عنوان مقایسه 8 هفته تمرینات منتخب پیلاتس در دو محیط آب و خشکی بر بهبود درد، ناتوانی و تعادل بیماران زن مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها کمردرد مزمن، پیلاتس، درد، ناتوانی، تعادل
چکیده سابقه و هدف: کمردرد یک سندروم رایج و یکی از اصلی ترین دلایل مشکلات سلامت عمومی و همچنین از مهمترین دلایل ناتوانی در جوامع امروزی است که حدود 70 تا 80 درصد از بزرگسالان حداقل یک بار در طول زندگی آن را تجربه می کنند ]1[. اگرچه تنها 10 تا 20 درصد کمر دردها وارد فاز مزمن می شوند با این وجود حدود 80 درصد هزینه های درمانی که بطور کلی سالیانه 50 تا 100 میلیارد دلار تخمین زده شده را به خود اختصاص می دهد ]2[. بعد از عامل سن، کمردرد و تعادل به ترتیب 9 و 13 درصد در وظایف عملکردی تأثیرگذارند]3[. از آنجا که شناسایی زمینه و عوامل ایجاد کننده درد و آسیب در وضعیت های مزمن ممکن نیست بنابراین درمان مشخص و قطعی برای این وضعیت وجود ندارد ]1[، با این حال تحقیقات نشان داده است که مداخلات ورزشی موجب کاهش آسیب های ثانویه ی دردهای مداوم اسکلتی عضلانی شده و پتانسیلی عالی در بهبود افراد مبتلا به این دردها دارد ]4[. با توجه به خصوصیات تمرینات پیلاتس و محیط آب، به نظر می رسد که ترکیبی از این دو می تواند در امر درمان بیماران با درد مزمن کمر مؤثر واقع شود. بنابراین هدف این تحقیق مقایسه تمرینات منتخب پیلاتس در آب و خشکی بر بیماران زن مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی بود. مواد و روش ها: 24 دانشجوی زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با توجه به معیارهای ورود بصورت داوطلبانه در 2گروه انجام تمرینات پیلاتس در آب و خشکی در این مطالعه شرکت کردند. در این تحقیق از 14 تمرین منتخب پیلاتس به صورت ایستاده ]5 [در سه سطح به مدت هشت هفته استفاده شد. درد افراد با استفاده از پرسشنامه کیوبک، ناتوانی با استفاده از پرسشنامه اسوستری و تعادل با دستگاه تعادل سنج بایودکس و تست m-CTSIB که درآن فرد بر روی دو سطح سخت و فوم می ایستاد، اندازه گیری شد. کلیه ارزیابی ها در یک جلسه قبل و یک جلسه بعد از انجام برنامه تمرینی انجام شد. مقایسه درون گروهی و بین گروهی به ترتیب با استفاده از آزمون تی تست همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0 انجام شد. اندازه اثر نیز برای میانگین های درون گروهی محاسبه گردید. یافته ها: گروهها در پیش آزمون در هیچ یک از متغیرهای دموگرافیکی و فاکتورهای مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. (05/0p>). نتایج مربوط به مقایسه درون گروهی و بین گروهی نیز در جدول 1 آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد آزمودنی ها
پژوهشگران