مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات ...
عنوان تاثیر 6 هفته تمرینات ثبات دهنده ناحیه مرکزی بدن در آب بر بهبود درد و پارامترهای مرکز فشار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
نوع پژوهش مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها کمردرد مزمن، پیلاتس، درد، ناتوانی، تعادل
چکیده سابقه و هدف: کمردرد شایع ترین دلیل از کارافتادگی و محدودیت از کار افراد زیر 45 سال است و حدود 85 _60 درصد از مردم جهان در طول زندگی خود آن را تجربه می کنند (1). با توجه به شیوع بالا، بار مالی و ناتوانی های جسمانی و روانی ناشی از کمردرد، ارائه ی راهکارهایی که در مدت زمان کمتر نتایج اثربخشی بر بهبود بیماران داشته باشند، ضروریست. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر6 هفته تمرینات ثبات دهنده ناحیه مرکزی بدن در آب بر بهبود درد و پارامترهای مرکز فشار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن بود. مواد و روش ها: 24 زن مبتلا به کمردرد مزمن با میانگین سن(80/18±1/25)، وزن(04/06±7/62) و قد(91/57±4/159) بصورت داوطلبانه و با تایید پزشک در برنامه تمرینی ورزش در آب که شامل تمرینات ثبات دهنده ناحیه مرکزی بدن بود(2و3و4)، به مدت شش هفته و هرهفته سه جلسه شرکت کردند. میزان درد توسط پرسشنامه کیوبک و پارامترهای مرکزفشار توسط دستگاه foot pressure قبل و بعداز مداخله ثبت شد. از تست تی همبسته جهت آنالیز اطلاعات استفاده شد (05/0P≤). یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد آزمودنی ها پس از انجام 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی کاهش معنی داری در میزان درد داشتند، اما تفاوت معنی داری در پارامترهای مرکزفشار دیده نشد (جدول1). نتیجه گیری: بر اساس اصول مشابه، برروی ثبات، ثبات سگمنتال و تمرینات کنترل حرکت برای بازآموزی کنترل حرکتی عضلات عمقی تنه تأکید شده است. تمرینات ثبات دهنده با تمرکز بر عضلات عرضی شکمی و مولتی فیدوس، ثبات ستون فقرات را افزایش می دهد. همچنین استفاده از خواص آب در ترکیب با تمرینات اثرگذاری آنرا بالا می برد. با توجه به نتایج بدست آمده انجام 6 هفته تمرینات ثبات مرکزی در آب برای کاهش درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن موثر می باشد، اما به نظر می رسد جهت اثربخشی بیشتر این تمرینات بر پارامترهای مرکزفشار و بهبود تعادل ایستا باید مدت زمان انجام پروتکل تمرینی را افزایش داد.
پژوهشگران