مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با ...
عنوان تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرمافزاری؛ بخش اول
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کفش، خودکارسازی نرمافزاری، روشهای طراحی مهندسی، ماتریس تصمیمگیری، اتودسک
چکیده در سالهای اخیر، ورود نرمافزارهای هوشمند و ماشینهای رایانهمحور به عرصة صنایع سبب شده است تا کیفیت، تنوع و سرعت تولید افزایش چشمگیری داشته باشد. این پیشرفت نرمافزاری، که اصطلاحاً طراحی و ساخت بهکمک رایانه نامیده میشود، صنعت نسبتاً پیچیدة کفش را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. علاوه بر این، امروزه تولید کفشهای طبی بهعنوان یک ارتز، بسیار مورد توجه واقع شده است، اما متأسفانه با تمام تلاشهایی که در کشور برای تولید ارزانتر اینگونه کفشها انجام شده، بهعلت عدم استفاده از خودکارسازی، قیمت تمامشدة این محصول برای مصرفکنندگان مناسب نیست. با توجه به اهمیت این موضوع، شرکتهای گوناگون نرمافزاری، مجموعهای از نرمافزارها را برای تولید خودکار کفش ارائه کردهاند. در پژوهش حاضر، نخست با استفاده از روش ماتریس تصمیمگیری، بهترین شاخة نرمافزاری مورد استفاده در ساخت کفش انتخاب و در ادامه، توصیف فرایند طراحی با استفاده از این مجموعة نرمافزاری بیان شده است. سپس در بخش مطالعة موردی، طراحی یک نمونه کفش با بهرهگیری از فرایند خودکارسازی نرمافزاری پیادهسازی شده است. در این فرایند ابتدا قالب متناسب با نمونه طراحی و در بخش زیره، یک نمونه زیرة مناسب، توسط نرمافزار طراحی شده است. سپس طراحی مدل سهبعدی کفش روی قالب انجام گرفته و الگوی دوبعدی بهطور خودکار توسط نرمافزار استخراج شده و بدینترتیب طراحی کفش به اتمام میرسد.
پژوهشگران