مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی قابلیت تجزیه زیستی برخی ...
عنوان بررسی قابلیت تجزیه زیستی برخی از فراوردههای نفتی توسط باکتریهای بومی ریزوسفر گیاهان
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها آلودگی نفتی خاک، باکتریهای بومی، زیستپالائی، سودوموناس آلکالیژنز
چکیده برخی از باکتریها قابلیت زیستپالائی ترکیبات نفتی را دارند. در این تحقیق باکتریهای موجود در ریزوسفر گیاهان خاکهای آلوده با محصولات نفتی سازگار، جداسازی و خالصسازی شد. سپس باکتریهای با توانایی تجزیه زیستی این ترکیبات انتخاب شدند و با استفاده از کلیدهای تاکسونومی و تستهای بیوشیمیایی شناسایی شدند؛ و توانایی آنها در حذف فراوردههای نفتی مقایسه گردید. در نهایت باکتری های با بالاترین توانایی تجزیه تمام فراوردههای نفتی مورد بررسی معرفی گردید. طبق نتایج ما از خاکهای آلوده به نفت سفید و گازوئیل، آلکالیژنز یوتروف،ا سودوموناس آلکالیژنز و سودوموناس آئروژنز،ا از خاک های آلوده به نفت سفید و روغن موتور، سودوموناس آلکالیژن ، ز باسیلوس سرئو ، س باسیلوس کوآگولانس و از خاک های آلوده به روغن موتور و گازوئیل، سودوموناس آلکالیژنز جداسازی گردید. سودوموناس آلکالیژنز توانایی تجزیهزیستی تمام انواع ، ترکیبات فراوردههای نفتی مورد بررسی را داشت. راندمان حذفزیستی این ترکیبات توسط باکتری فوق در تیمارها به ترتیب 72 63 و 56 درصد برآورد گردید.
پژوهشگران