مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تحلیلی ارتعاش آزاد ...
عنوان بررسی تحلیلی ارتعاش آزاد غیرخطی ورق نازک مستطیلی مگنتوالکتروالاستیک
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها کوپلینگ مگنتوالکتروالاستیک تئوری کلاسیک ورق روش مقیاس های زمانی چندگانه
چکیده در این مقاله، ارتعاش آزاد غیرخطی ورق نازک مستطیلی مگنتوالکتروالاستیک بررسی شده است. ورق بر روی یک بستر غیرخطی قرار گرفته است. ورق به دو صورت تک لای های یکنواخت و مدرج در نظر گرفته شده است. تکیه گاه ورق به صورت ساده در نظر گرفته شده و سطوح بالا و پایین ورق تحت اختلاف پتانسی لهای الکتریکی و مغناطیسی قرار گرفت هاند. معادله حرکت این ورق هوشمند بر اساس تئوری کلاسیک ور قها و معادلات گاوس برای حال تهای الکترواستاتیک و مگنتواستاتیک به دست آمده است. سپس، معادله حرکت حاصل با استفاده از روش مقیا سهای زمانی چندگانه به صورت تحلیلی حل شده است. تأثیر پارامترهای مختلف نظیر ابعاد ورق، پارامتر بستر و اختلاف پتانسی لهای الکتریکی و مغناطیسی بر روی پاسخ غیرخطی ورق مورد مطالعه قرار گرفته است.
پژوهشگران